Moderni (etä)johtaminen

Avoimeen dialogiin panostaminen antaa mahdollisuuden itseohjautuvuuteen ja henkilön vaikutusmahdollisuuteen pitää huolta itse omasta työkyvystään ja motivaatiostaan. Yksilöiden tarpeet, haasteet ja vahvuudet ovat erilaisia. Ymmärrettävää on myös, että yritykselle voi olla haastavaa taipua kaikkiin toivomuksiin, mutta tärkeää on tuoda esille, että yrityksellä on tahtotila pitää huolta henkilöstöstään.

Etätyöskentely on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan aiemmin Covid-19 -viruksen aiheuttaman historiaan jäävän tilanteen takia. Yritykset ja henkilöstö joutuvat sopeutumaan tilanteeseen nopeasti. Yhtäkkiä suurin osa ihmisistä työskentelee kotoa käsin ja haasteet voivat olla yksilöille ja perheille erilaisia. Ihmiset saattavat tarvita toisaalta tukea, selkeyttä ja ohjeita ja toisaalta vapautta toteuttaa työtään (etänä) haluamallaan tyylillä.

Yksilöllisyys ja turvallisuus

Yksilöiden tarpeet, haasteet ja vahvuudet ovat joka tapauksessa erilaisia, ilman poikkeustilannettakin. Turvallisuuden tunne on peruslähtökohta. Se on tunnetussa Maslowin tarvehierarkiassakin kivijalka, perusmuuri, joka mahdollistaa muut asiat paremmin. Miten turvallisuuden tunnetta vahvistetaan niin etänä, kuin läsnä fyysisestikin? Jo asioiden sanoittaminen auttaa paljon. Ihmiset tietävät, että heistä välitetään, heistä ollaan kiinnostuneita ja ketään ei jätetä yksin. Myös se, että aidosti varataan aikaa sille, että kuunnellaan, mitä yksilöt tarvitsevat, jotta työnteko olisi jouhevampaa. Tässä kohtaa yrittäjät, johtajat, esimiehet ja henkilöstöhallinto voivat olla tuskastuneita siihen, että eihän kellään ole tässä tilanteessa koko ajan aikaa soitella ja kysellä mitä kukin tarvitsee ja onko se tehokasta. Tähän on mahdollista saada myös ulkopuolelta tukea.

Tavoitteiden toteuttamiseen motivoituen tarvitaan suunnitelma, prosessi ja vallitseva (vrt. hetkellinen) tunne, että joku välittää ja kuuntelee ja vie halutessa asioita eteenpäin ja mahdollisuuksien mukaan muuttaa niitä, jos itsellä ei ole siihen mahdollisuuksia. Kuka osaa heti tai yhdellä kertaa sanoa kaiken mitä työhönsä tarvitsee? Voi tuntua, että kyllä voin heti luetella montakin ja niin varmasti onkin ja niistä on hyvä aloittaa, mutta tuleeko siinä kaikki esille, tuleeko sitä pohdittua arjen työssä, meneekö tavoitteet oikeasti arkeen ja muuttaako se pitkäkestoisempiä ja syvempiä rakenteita? Tämä ajattelumaailma arjessa kehittyy ja muodostuu luonnolliseksi osaksi, kun tietää, että joku on sitä varten olemassa ja haluaa tietää juuri ne asiat, ei vain kerran tai muutaman vuodessa kehityskeskustelussa tai työtyytyväisyys-palautteessa, vaan jatkuvasti ja prosessinomaisesti.

Moderni strateginen johtaminen ja työkalut

Jäljempänä kaaviossa on esitetty modernin johtamisen kokonaiskuva. Olen hahmottanut kokonaisuutta hyvästä johtamisesta, jossa on huomioitu strateginen johtaminen ja asiat, joita on merkityksellistä huomioida nykyajan ja tulevaisuuden johtamisessa arvoina ja työkaluina. Vuorovaikutus ja avoin, turvallinen dialogi kulkee kumpaankin suuntaan ja johdon tehtävänä on luoda puitteet, joissa henkilöstön on mahdollista motivoitua ja jokaisella yksilöllä on siitä myös henkilökohtainen vastuu. Yrityksen henkenä tulisi olla hyvä tahto, huomioida yksilöitä työn ja työtehtävien osalta niissä puitteissa, kuin se on mahdollista. Tämä lisää henkilöiden motivaatiota ja tuloksentekokykyä.

Ymmärrettävää on myös, että yritykselle voi olla haastavaa taipua kaikkiin toivomuksiin, mutta tärkeää on avoin, sanoitettu ja aito pyrkimys siihen. Avoin ja vastaanottavainen ilmapiiri koko organisaatiossa, johto esimerkkinä toimien, vahvistaa välittämisen tunnetta ja motivaatiota. Yhdessä mietityt ratkaisut henkilön esille tuomiin haasteisiin työssään ja pienetkin parannukset siinä lisäävät motivaatiota. Avoimeen dialogiin panostaminen antaa osaltaan myös mahdollisuuden itseohjautuvuuteen ja henkilön vaikutusmahdollisuuteen pitää huolta itse omasta työkyvystään ja motivaatiostaan, koska kukaan muu ei tunne paremmin henkilön omaa tilannetta kuin henkilö itse. Jokainen on oman itsensä ja oman työnsä ja tilanteensa paras asiantuntija.

Organisaatiokulttuuri

Nykyään puhutaan paljon valmentavasta johtamisesta (työkaluna coaching, valmentava ote). Hyvään, moderniin, valmentavaan johtamiseen sisältyy arvot (toisinaan puhutaan myös arvojohtamisesta), luottamus (puhutaan myös luottamusjohtamisesta) sekä voimavarakeskeinen ja vahvuuksia tunnistava ja vahvistava ohjaaminen. Siihen liittyy oleellisesti turvallinen ja innostava organisaatiokulttuuri.

Kokonaisuudessa kaikki liittyy kaikkeen, joten mitään näistä ei voi irrallaan toteuttaa, jos tavoitteena on organisaatiokulttuuri, joka mahdollistaa innovaatioita, edelläkävijyyttä ja kilpailuetuja. Motivoivan organisaatiokulttuurin tulee lähteä johdosta. Jos johto työskentelee hyväntahtoisesti ja aidosti organisaatiokulttuurin rakentamisen suhteen ja pyrkii vastaamaan henkilöstön nykyajan ja tulevaisuuden tarpeisiin (aistittavissa on, että hyvää johtamista ja työhyvinvointia suorastaan janotaan ja sen perään huudetaan), siitä muodostuu pitkän tähtäimen kilpailuetu ja se tähtää pysyvyyteen, joka ei jää muutaman päivän tai viikon virkistykseksi ja motivaation lähteeksi.

Edellytys menestymisen kannalta on se, että keskitytään oleellisiin asioihin. Se edellyttää juuri kokonaiskuvan ja yrityksen tilanteen hahmottamista ja tavoitteiden tiedostamista koko organisaatiossa. Miten johto voi ja osaa toteuttaa modernia johtamista? Johdon on tarpeellista saada myös itse tukea johtamiseen. Johto tarvitsee samalla tavalla kuin muutkin kuuntelijaa, ymmärtäjää ja asioiden pohtimista yhdessä jonkun kanssa. Tämän voi toteuttaa ulkopuolisen tai yrityksen sisältä olevan henkilön kanssa, joka auttaa eteenpäin, tukee ja avartaa empaattisesti näkemystä.

Empatia, välittäminen ja voimavarat

Johdon pyrkiessä nykyajan ja tulevaisuudessa yhä vahvistuvien trendien mukaisesti empaattisuuteen, välittävään ilmapiiriin, eettisyyteen ja vastuullisuuteen (ihmiset ja ympäristö, hyväntahtoisuus), voimavarojen vahvistamiseen (kuormittumisen sijaan), yksilöiden vahvuuksien löytämiseen ja tukemiseen, erilaisuuden hyväksymiseen, perhemyönteisyyteen, aitouteen, tunteisiin, vapauteen toteuttaa työtä omalla tavalla (huomioiden yrityksen tavoitteet), reiluuteen, rentouteen ja huumorin hyödyntämiseen työkaluna, on yrityksellä vankka perusta pitää henkilöt motivoituneina, saada ja pitää yrityksen arvojen mukaisesti henkilöt töissä (kun arvot ovat selkeät ja kaikkien tiedossa), ja mikä tietysti työpaikkojen pysymisen ja yrityksen jatkuvuuden kannalta on tärkeintä, pitää sitä kautta nykyaikana yritys kilpailukykyisenä ja elinvoimaisena. Johdon tavoitteellinen organisaatiokulttuuri ja hyvä meininki tarttuu myös muihin; koko henkilöstöön ja sitä kautta näkyy myös ulospäin, ja mikä tärkeää, asiakaspalveluun.

Leeni Heikkinen Tee hyvä työ!

Lähde e-kirja: Leeni Heikkinen. Tee HYVÄ TYÖ! Pelkojohtamisesta moderniin johtamiseen -itsensä ja muiden. 2019.

Leeni Heikkinen
LMI johtajuuskehittäjä

Lue lisää LMI :n The Total Leader® -konseptista »
Kaikki tarjoamamme palvelut voidaan toteuttaa myös osittain tai kokonaan etänä!

Lisää samasta aiheesta