LMI Finland CRM-järjestelmä

1. Rekisterinpitäjä Rekisterinpitäjiä ovat LMI Finland verkoston jäsenet kukin omien asiakastietojensa ja niihin liittyvien henkilötietojen hallinnoinnin, sisällön, oikeellisuuden, ylläpidon, käytön ja suojauksen osalta.

LMI Finland verkoston jäsenellä tarkoitetaan sopimussuhteessa LMI Finland Oy Ab kanssa olevaa johtamisvalmentajaa ja juridista yritystä jonka kautta kyseinen johtamisvalmentaja liiketoimintaansa hoitaa. LMI verkoston jäsen on sopimussuhteessa asiakkaansa kanssa. LMI Finland Oy Ab ylläpitää verkoston jäsenluetteloa ja -tietoja.

LMI Finland Oy Ab, Y-tunnus 2801737-3, Vallonintie 1, 65610 Mustasaari: CRM-järjestelmän ylläpito LMI Finland verkoston jäsenille. Tarvittaessa LMI Finland Oy Ab toimittaa kyseessä olevan LMI Finland verkoston jäsenen yhteystiedot.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö Asiakastietojensa osalta kukin LMI Finland verkoston jäsen. Tietosuojaasioissa yhteydenotot pyydetään lähettämään sähköpostitse LMI Finland verkoston jäsenelle.

LMI Finland yleisissä tietosuoja-asioissa yhteydenotot pyydetään osoitteeseen: info@lmi.fi

3. Rekisterin nimi Pipedrive – LMI Finland CRM-järjestelmä

4. Rekisterin käyttötarkoitus Asiakastiedot (yritys, organisaatio ja henkilötiedot) kirjataan verkoston sisäisen myynti-, markkinointi- ja valmennustoiminnan organisoimiseksi ja koordinoimiseksi. Järjestelmään kirjataan asiakasyritykset ja heidän yhteyshenkilönsä, sekä LMI Finland asiakasvastaava jäsen. Järjestelmää hyödyntämällä LMI Finland pyrkii selkeään, virheettömään ja avoimeen toimintatapaan asiakkaittensa kanssa.

5. Rekisterin pitämisen peruste Rekisterin peruste on LMI Finland asiakkailleen tarjoaman palvelun selkeys, tehokkuus ja virheettömyys. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat EU:n yleisen tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) suostumukseen perustuen, b) sopimuksen täytäntöönpano, sekä f) oikeutettu etu.

6. Rekisterin tietosisältö Asiakasyritykset: nimi, Y-tunnus, käynti- ja postiosoite, asiakkuuden voimassaolo, alkamis- ja loppumisajankohta. Asiakashenkilöstä järjestelmässä on: etunimi, sukunimi, voimassaolotieto, titteli, puhelinnumero ja toimipaikka.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

1. YTJ – Yritystietojärjestelmä
2. LMI Finland verkoston jäsenten omat henkilörekisterit. Tietoja päivittävät LMI Finland verkoston jäsenet.

Automaattisia päivityksiä muista järjestelmistä tai muihin järjestelmiin ei ole. LMI Finland ei käytä tehtävissään automaattista päätöksentekoa.

8. Tietojen luovutus Tietoja ei luovuteta LMI Finland verkoston ulkopuoliselle kolmannelle taholle. Tietoja ei myöskään luovuteta EU-jäsenmaiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus LMI Finland noudattaa toiminnassaan ehdotonta luottamuksellisuutta ja toimialansa etiikanmukaisuutta.

Rekisterijärjestelmä on Pipedrive ylläpidossa. Pipedrive huolehtii järjestelmän rakenteesta ja ominaisuuksista, sekä sen tietojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta suojaamisesta.

LMI Finland Oy Ab ylläpitää rekisterin käyttöoikeuksia. Rekisteriin pääsy on rajattu ainoastaan LMI Finland verkoston jäsenille. Käyttöoikeus on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, joka kunkin käyttäjän on vaihdettava määrävälein. Verkoston jäseniä on informoitu ja koulutettu tietosuojan merkityksestä, suojausperiaatteista ja käytännön suojaustavoista.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellista.

10. Tarkastusoikeus

10 A. Tietojen tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa sille LMI Finland verkoston jäsenelle, jonka kanssa henkilöllä on valmennukseen liittyvä sopimussuhde.

10 B. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä siihen LMI Finland verkoston jäseneen, jonka kanssa henkilöllä on valmennukseen liittyvä sopimussuhde.

10 C. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa sille LMI Finland verkoston jäsenelle, jonka kanssa henkilöllä on valmennukseen liittyvä sopimussuhde.