Suomalaistutkimus: Parempi johtaminen toisi 9,4 miljardia euroa lisää yritysten käyttökatteisiin

Ossi Auran, Guy Ahosen, Juhani Ilmarisen ja Tomi Hussin tekemän tutkimuksen mukaan yritysten strategioissa painottuvat asiakkuudet ja kilpailukyky. Henkilöstöön liittyvät asiat näkyvät strategian linjauksissa varsin vähän.

Tämä uutinen nostaa esiin yritysten strategiatyössä olevan tarpeen: henkilöstötuottavuutta tulee johtaa, sillä tällä on suora yhteys yrityksen tulokseen. Tällä hetkellä yritykset valitettavasti vielä hukkaavat strategiatyössä yrityksen henkilöstössä olevan potentiaalia, aineettoman pääoman hyödyntämisen. Hyvällä johtamisella saadaan henkilökunta mukaan ja sitä kautta henkilöstö motivoituu ja sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin.

Ossi Auran, Guy Ahosen, Juhani Ilmarisen ja Tomi Hussin tekemän tutkimuksen mukaan hyvällä henkilöstötuottavuuden johtamisella ja yritysten kannattavuudella oli tutkimuksen mukaan selkeä positiivinen yhteys.

”Tämä heijastuu strategian ja henkilöstötuottavuuden johtamisen heikkoon yhteyteen. Tulos korostaa tarvetta henkilöstötuottavuuden; ihmisten motivaation, osaamisen ja työkyvyn perusteellisempaan analysoimiseen ja käsittelemiseen osana strategiatyötä”, tutkijat linjaavat.”

Menestyvät yritykset investoivat henkilöstöön ja johtamiseen. Jokainen johtamiseen ja henkilöstöön investoitu euro maksaa itsensä takaisin tuottavuuden kasvuna ja parantuneella henkilöstötyytyväisyydellä, innovatiivisuudella, sitoutuvuudella, mistä seuraa entistä tuloksellisempi toiminta. Hyvin johdettu henkilöstö toteuttaa yrityksen strategiat päämääränään yritykselle asetetut visiot.

Hyvä johtaminen näkyy kolme prosenttiyksikköä kilpailijoita korkeampana käyttökatteena. Vastaavasti huonosti johdetuissa yrityksissä kannattavuus jää 2–3 prosenttiyksikköä kilpailijoita heikommaksi.

Organisaatiossa johtajuutta tulee kehittää kaikilla tasoilla. Jokaisella esimiehellä pitää olla vastuu henkilöstön hyvinvoinnista ja näin ollen esimiesten tukeminen tässä, johtamisen osaamisen kehittäminen, on olennainen osa menestyvää yritystä.

Hyvä esimies, johtaja, osaa ottaa huomioon tiiminsä vahvuudet ja kehittämisalueet, kehittää osaamista kohti strategisten kyvykkyyksiä sekä motivoida tiiminsä parhaaseen suoritukseen. Tämä vaatii hyvältä esimieheltä vankkaa itsetuntemusta ja oman itsensä johtamista.

Tarvitaan siis johtamisen johtamista!

Tutkimus: https://www.ossiaura.com/julkaisut.html

Jaana Ahtonen-Huuskonen ja  Sari Hujanen
LMI johtajuuskehittäjä

Lisää samasta aiheesta