LMI ledarskapsanalys beskriver din naturliga beteendestil

LMI:s ledarskapsanalys hjälper dig och ditt team att förstå egna och andras naturliga beteendetendenser och hur det egna beteendet påverkar andra och hela gruppen. Förståelse och medvetenhet är grunden för ett lyckat förbättringsarbete och framförallt för att utveckla strategier för förbättrat samarbete.

Ledarskapsanalysen beskriver människans naturliga sätt att reagera och handla i olika situationer. Den ger dig en bättre möjlighet att förstå såväl det egna som andra människors beteende, anpassa ditt beteende i olika situationer, att undvika onödiga komplikationer som uppstår på grund av missförstånd och kommunikationsproblem, samt att styra ditt liv i önskad riktning.

Naturligt beteende är det handlingssätt som kräver minst energi och koncentration och som vi är mest bekväma med. Vi agerar oftast i enlighet med vår naturliga beteendestil, såvida vi inte upplever att omgivningen eller andra yttre faktorer kräver någonting annat. Vår naturliga beteendestil förstärks även då vi är under press och måste reagera snabbt och när anpassningsförmågan är nedsatt.

Det är viktigt att observera att LMI:s ledarskapsanalys inte klassificerar människor eller deras beteende på någon bättre-sämre skala, utan att alla stilar är likvärdiga. Analysen mäter inte människans personlighet, intelligens, yrkeskompetenser eller erfarenhet.

Ju mer vi kan använda oss av vår naturliga beteendestil i vardagen, desto mer motiverade är vi och desto mer energi kan vi använda till själva arbetet.

LMI ledarskapsanalysen passar utmärkt som komplement till våra ledarprogram The Total Leader® -koncept