Vastuullinen johtaminen on osa inhimillistä kestävyyttä

Vastuullinen johtaminen on osa inhimillistä kestävyyttä

Kestävä kehitys. Vastuullisuus. Sanoja ja käsitteitä, joihin usein törmätään ja jotka ovat jo hieman kuluneitakin. Mutta globalisaation ja digitalisaation tapaan vastuullisuus on megatrendi, joka on tullut jäädäkseen, ja se vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin.

Vastuullisuus nähdään nykyisin yhä vahvempana osana menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista ja siihen panostetaan varmistaakseen tulevaisuuden toimintaedellytykset. Vastuullista johtamista on henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen samalla kun huolehditaan tavoitteiden saavuttamisesta.

Vastuullisuus ja inhimillinen kestävyys

Vastuullisuus on laaja käsite, johon useimmiten sisällytetään ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen/kulttuurinen ulottuvuus. Liiketoimintaa pitää rakentaa ympäristöä ja ihmisiä kunnioittaen. Taloudellinen vastuu tarkoittaa kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista, jotta yritys on elinvoimainen ja tuottaa positiivisia talousvaikutuksia toimintaympäristöön. Nämä eivät ole ristiriidassa keskenään pitkällä tähtäimellä.

Kestävä työ huomioi myös neljännen ulottuvuuden, eli inhimillisen kestävyyden (Työterveyslaitoksen julkaisu Kohti kestävää työelämää). Inhimillisestä näkökulmasta perusvaatimuksena on töiden ja niihin kohdistuvien tulosvaatimusten muotoileminen siten, että ihmisillä on mahdollisuus työskennellä elämänarvojensa mukaan, tehokkaasti sekä terveytensä ja työkykynsä säilyttäen aina vapaaehtoiselle vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka. Samalla tulisi pyrkiä varmistamaan töiden sisällöllinen mielekkyys niin, että ihmiset myös haluavat tehdä kyseistä työtä ja voivat saada siitä tarvitsemansa tyydytyksen.

Ihmisten hyvä johtaminen ja itsensä johtaminen korostuvat entisestään

Organisaatioihin kohdistuvat odotukset työn kohtuullistamisesta eri keinoin ovat selkeästi kasvaneet. Ihmiset tietoineen, taitoineen ja kykyineen ovat minkä tahansa organisaation tärkein voimavara. Ihmisistä on pidettävä hyvää huolta, koska jatkossa yritysten on entistä vaikeampi korvata osaava työntekijä uudella. Huono johtaja tai esihenkilö on yksi suurimmista syistä siihen, että ihmiset vaihtavat työpaikkaa.

Hyvä johtaja hallitsee ihmisten johtamisen taidot. Kun jokainen saa hyödyntää omia vahvuuksiaan turvallisissa olosuhteissa, joissa yhteistyö toimii, helpottuu myös johtajan oma työ.

Samalla on muistettava, että myös johtaja on ihminen. Johtajiin kohdistuu paljon odotuksia niin ylhäältä, alhaalta kuin sivustakin päin. Johtajan on pidettävä hyvää huolta myös omasta hyvinvoinnistaan ja asetettava rajat omalle työlleen, eli osattava johtaa itseään. Itsensä johtamisen taidon lähtökohtana on hyvä itsetuntemus, jota voi vahvistaa esimerkiksi coachin tuella ja itsereflektoinnilla.

Väsähtänyt ihminen ei pysty olemaan tuottava, innovatiivinen tai luova, eikä pysty johtamaan muita hyvällä tavalla. On tärkeää, että jokainen myös kantaa oman vastuunsa tässä suhteessa.

Vastuullinen organisaatio luo hyvinvointia

Vaikka johtajana toimiminen on vaativaa, se voi olla myös erittäin palkitsevaa. Muutos kohti kestävää kehitystä ja työn kohtuullistamista edellyttää kokonaisvaltaista johtajuutta, joka tarjoaa vision, osoittaa suunnan ja motivoi työntekijöitä sitoutumaan. Vastuullisessa organisaatiossa toimitaan arvojen mukaisesti ja oikeudenmukaisesti, luodaan merkitykselliset työtehtävät sekä huolehditaan työn ja muun elämän välisestä tasapainosta.

Pitämällä hyvää huolta niin omasta kuin tiiminsä ja koko organisaation hyvinvoinnista johtaja varmistaa suorituskyvyn ja uudistumisen pitkällä tähtäimellä. Kun ihmiset voivat hyvin yrityskin voi menestyä.

Marica Lassus
LMI johtajuuskehittäjä

Tutustu valmennusohjelmiimme täältä tai varaa suoraan tapaaminen kalenteristamme.

Relaterade artiklar