Varför är psykologisk trygghet viktigt i teamarbete?

Varför är psykologisk trygghet viktigt i teamarbete?

Har du funderat på vad det är för faktorer som gör att vissa team är mer välfungerande än andra? Varför vissa team klarar sig så fint när andra har det jobbigare?

Vi på LMI anser att kommunikativt ledarskap är nyckeln till organisationens framgång. Det är en förutsättning för att vi skall kunna uppnå psykologisk trygghet. Ledaren utgör ett exempel för de andra och påverkar starkt både arbetssätt och resultat. Framgång och resultat beror långt på förmågan att leda sig själv. Därför startar all äkta ledarskapsutveckling inifrån.

Har du funderat på vad det är som gör att teammedlemmarna i vissa team stödjer varandra i vått och torrt, känner sig mer bekväma med att ställa svåra frågor. Svaret är psykologisk trygghet.

Vad är psykologisk trygghet?

psykologiskt trygga team uttrycker teammedlemmarna ömsesidig respekt, de har förtroende för varandra och visar intresse för varandra som människor. Teammedlemmarna angriper inte varandras kunskap, kompetens, motivation, personlighet eller karaktär.

Hur definieras psykologisk trygghet eller hur mäter man det?

Att du på en arbetsplats kan vara ditt sanna jag och bidra till arbetet på ett meningsfullt sätt, är en av hörnstenarna för en psykologiskt trygg arbetsmiljö.

 Organisationer med högre nivåer av psykologisk trygghet presterar bättre på många av de av organisationen uppsatta målen och KPI:erna ifall vi jämför med arbeten och företag som har lägre nivåer av psykologisk trygghet.

De fyra dimensioner som psykologisk trygghet mäter handlar om i vilken grad det är tillåtet att göra misstag, i vilken grad svåra och känsliga ämnen kan diskuteras, i vilken grad människor är villiga att hjälpa varandra och i vilken grad du kan vara dig själv och välkomnas som du är.

För att mäta nivån av psykologisk trygghet i ett team, kan du fundera på följande påståenden:

 • Om du gör ett misstag som medlem i detta team, hålls det ofta emot dig.
 • Medlemmar i detta team kan ta upp problem och tuffa frågor.
 • Medlemmar i detta team avvisar ibland andra för att de är annorlunda.
 • Det är säkert att ta en risk i detta team.
 • Det är svårt att be andra teammedlemmar om hjälp.
 • Ingen i detta team skulle medvetet agera på ett sätt som undergräver mina ansträngningar.
 • I samarbetet med teammedlemmarna värderas och nyttjas mina unika färdigheter och talanger

Tecken på psykologisk otrygghet

Då vi nu har satt parametrarna för vad psykologisk trygghet betyder, vet vi att de då även finns en motsatts dvs. psykologiskt otrygg miljö. Här följer några exempel:

 • Medarbetare ställer inte många frågor under möten.
 • Medarbetare är obekväma med att stå upp för misstag, eller så skyller de på varandra när misstag begås.
 • Teamet undviker svåra samtal och ”heta” ämnen.
 • Chefer och teamledare tenderar att dominera mötesdiskussionerna.
 • Feedback efterfrågas inte särskilt ofta.
 • Medarbetare uppvisar lågt stöd för varandra och ”gömmer” sig bakom sina arbetsbeskrivningar.
 • Medarbetarna undviker att fråga varandra om hjälp – även när de behöver det.
 • Oenigheter och olika synpunkter är mer osynliga än synliga.
 • Medarbetare känner inte varandra personligen.

Tecken på psykologisk trygghet

I psykologiskt trygga team uttrycker teammedlemmarna ömsesidig respekt, de har förtroende för varandra och visar intresse för varandra som människor. Teammedlemmarna angriper inte varandras kunskap, kompetens, motivation eller personlighet.

Teammedlemmarna söker inte bara feedback från varandra utan även synpunkter och åsikter från kollegor från andra team, likväl som intressenter utanför organisationen i termer av kunder eller leverantörer. Teammedlemmarna tar även upp svåra frågor och problem öppet på möten, utan att upplevas som okunniga, besvärliga eller negativa. Att lära sig av och med sina kollegor är en självklarhet.

Vårt ledarskapsprogram Personlig Ledarskap®, går man igenom hur uppnå starkt självledarskap och leda kunskapen att leda andra, genom att reflektera över stark självstyrning, ansvarstagande och förändringsberedskap, tydliga värderingar och styrkor, självförtroende och motivation, målsättning och förverkligande, balans mellan arbete och privatliv och även kommunikationsförmåga. Alltså med andra ord färdigheten att utveckla team att jobba i en miljö med psykologiska trygghet. Som sagt; vi på LMI anser att kommunikativt ledarskap är en av nycklarna till organisationens framgång.

Susanne Ehrnrooth
LMI Ledarutvecklare

Lisää samasta aiheesta