Vinkkejä innostuksen johtamiseen

Koska työhönsä innostuneen työntekijän työtyytyväisyys on korkea ja aikaansaaminen ja tehokkuus ovat huipussaan, minulta usein kysytään kuinka esimies voisi saada innostusta lisää omaan porukkaansa. Ohessa muutamia vinkkejä innostuksen johtamiseen.

Innostunut työntekijä on erittäin motivoitunut tekemiseensä.

Motivaatio jaetaan tyypillisesti sisäiseen motivaatioon ja ulkoiseen motivaatioon. Ulkoinen motivointi voidaan jakaa edelleen keppiin (pelkomotivointi) ja porkkanaan (palkkiomotivointi). Ulkoiset motivaatiotekijät tulevat ihmisen ulkopuolelta ja ovat yleensä kestoltaan lyhytaikaisia. Sisäisesti motivoituneen toiminnan tyydytys tulee ihmisen sisältä itse tekemisestä ja se on yleensä tehokkaampaa ja pitkävaikutteisempaa. Sisäisesti motivoitunut eli työhönsä innostunut henkilö ei joudu pakottamaan itseään tehtäviensä pariin, koska motivaatio virtaa hänestä sisältäpäin. Jatkuva huomion kiinnittäminen ulkoisen motivaation pelkoon tai palkkioon koetaan yleensä myös raskaammaksi.

Sisäinen motivoituminen tapahtuu ihmisen sisällä eikä esimies voi saada sitä aikaiseksi tietyillä yksittäisillä tempuilla suoraan ulkoapäin. Mutta sitä vastoin esimies voi luoda omalle porukalleen työympäristön ja ilmapiirin, jossa yksittäisillä työntekijöillä on mahdollisuus sisäisesti motivoitua eli innostua työstään.

Esimies, voit johtaa innostusta eli mahdollistaa sisäisen motivoitumisen seuraavilla tavoilla:

1.  Käy porukkasi kanssa läpi organisaation olemassaolon tarkoitus (missio) siten, että he sisäistävät sen. Heidän työllään on merkitystä ja tarkoitusta, kun he omalta osaltaan toteuttavat organisaation missiota yhdessä muiden kanssa (työllä on merkitystä + tekemisessä yhteisöllisyyttä).

2.  Käy porukkasi kanssa läpi organisaation isot pitkän tähtäimen päämäärät (visio). Osallista porukkasi miettimään ja keskustelemaan mitä organisaation visio merkitsee heille. Mitä heidän pitää tehdä, jotta he omalta osaltaan auttavat organisaatiota pääsemään asetettuun visioon yhdessä muiden kanssa (työllä on tarkoitus/tavoite + tekemisessä yhteisöllisyyttä).

Jokaisen yksittäisen henkilön kanssa tulee käydä läpi mitä em. asiat tarkoittavat juuri hänen työssään. Henkilökohtaiset päämäärät tulee saada selkeiksi ja ymmärrettäviksi.

Varmista, että jokaisen henkilön tehtäväkuva/vastuualue ja se, mitä heiltä vaaditaan/odotetaan, on määritelty riittävän tarkasti.

Kun kohtien 1 ja 2 asiat on tehty, on mahdollista siirtyä kohtien 3 ja 4 tekemisiin.

3.  Anna yksittäisille henkilöille vastuuta, valtaa ja vapautta tehdä heidän omaa työtään. Sisäisen motivaation syttyminen ja ylläpito tarvitsevat tunnetta itsemääräämisestä ja itsensä toteuttamisesta. Tässä mielessä päästä irti langat käsistäsi, mutta seuraa erilaisista mittareista asioiden tilaa ja edistymistä. Lisäksi muista, että organisaatiolla pitää olla yhteiset pelisäännöt, joita kaikki noudattavat vapaudesta ja vallasta huolimatta.

4.  Ole valmentava esimies:

  • auta porukkaasi pääsemään heidän päämääriinsä, auta heitä menestymään
  • anna tarvittavaa tukea ja auta heitä kehittymään (anna palautetta, oivalluta, huolehdi perehdytyksestä ja koulutuksesta)
  • huolehdi, että heillä on sopivasti haasteita
  • varaa aikaa läsnäololle, kuuntelulle ja keskusteluille
  • puutu häiriökäyttäytymiseen
  • muista, että esimiehen oma innostus tarttuu myös muihin
  • ole hyvänä esimerkkinä

Hannu Paasovaara
LMI johtajuuskehittäjä

Lisää samasta aiheesta